Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Barnvaksinasjonsprogrammet:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.

Om legeerklæringer og sykmeldinger

Legeerklæringer

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk og å følge opp deg som har kroniske sykdommer. Vi gjør oppmerksom på følgende:

  1. Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner
  2. Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold
  3. Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke

Sykmeldinger:

Sykmelding er kun aktuelt dersom du pga sykdom ikke er i stand til å gå på jobben. Legen kan bare sykmelde deg f.o.m. undersøkelsesdatoen og fremover; sykmeldinger kan ikke tilbakedateres. Ofte kan man gjøre noe på jobben selv om man er syk. Det er lurt å ha tenkt gjennom mulighetene for dette før konsultasjonen.

Det å være gravid er ingen sykdom; de fleste gravide er heldigvis helt friske og kan jobbe som før.

Dersom du må være hjemme med sykt barn, skal du ikke sykmeldes, men bruke omsorgspermisjon. Den lege som har undersøkt og behandlet barnet kan skrive en bekreftelse på at barnet er sykt, dersom din arbeidsgiver krever det.

Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.  

Fravær fra jobb i forbindelse med dødsfall og begravelse i nær familie er selvsagt ofte helt nødvendig, men gir ikke rett til sykmelding. De fleste arbeidsgivere vil gi velferdspermisjon i slike situasjoner. 

Vår policy mht helseforsikring

Flere og flere har helseforsikring privat eller via arbeidsgiver.

Forsikringsselskapene har avtaler med ulike helsetilbydere, slik at den forsikrede får rask og gratis tilgang til f eks psykologsamtaler, spesialistvurdering, radiologiske undersøkelser og behandlinger ved fysioterapeuter.

Som fastleger er vi glade for at våre pasienter slipper å vente på å få utført tilleggsundersøkelser; rask diagnose og rask behandling er en udiskutabel fordel og bidrar til bedre helse.

Det er viktig at du som pasient opplyser om at du har forsikring når du er på timen; du vil da få med deg utskrift av henvisningen og kan levere den videre til forsikringsselskapet. 

Vi vil understreke at hvorvidt det skal henvises til undersøkelser  eller spesialistvurderinger eller behandlinger alltid vil bygge på faglige vurderinger, ikke på hva som måtte dekkes av den enkeltes forsikringer. 

Vi ser en tendens til at vi henstilles om å henvise til instanser og typer behandlinger vi ikke finner faglig indisert med begrunnelsen at det dekkes av forsikringsavtalen. Dette finner vi høyst utidig, i strid med vårt legeløfte og slike forespørseler eller diskusjoner vil bli avvist på prinsippielt grunnlag.